เปิดโมเดลต้นแบบ “องค์กรแห่งความสุข” ตัวจริง

8 May

เปิดโมเดลต้นแบบ “องค์กรแห่งความสุข” ตัวจริง

เพราะประชากรกว่าครึ่งของประเทศไทยคือ “วัยแรงงาน” กลุ่มคนสำคัญที่เป็นกำลังหลักของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งอีกหนึ่งที่มาของ “ความสุข” สำหรับคนทำงานทุกคนย่อมมาจากการได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความสุข แนวคิด “Happy Workplace” หรือ “องค์แห่งความสุข” จึงไม่เพียงเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในวัยทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ปลายทางของการดำเนินโครงการนี้ ยังส่งผลต่อความสำเร็จของตัวองค์กรเองที่จะได้มีพนักงานที่ประสิทธิภาพ เอ่ยถึงความสำเร็จภายใต้การผลักดันแนวคิด “องค์กรแห่งความสุข” หรือHappy Workplace ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลักดันมากว่า 14 ปี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จนวันนี้เกิดองค์กรแห่งความสุขต้นแบบที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมอบรมด้วยหลักการ Happy Workplace สร้างสุขภาวะในองค์กรแก่ผู้ประกอบการ ใน 159 แห่ง มีพนักงานเข้าร่วม 8,739 คน ส่งผลให้พนักงานมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 100 ทุ่มเทในการทำงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.9 พนักงานลาออกลดลงร้อยละ 91.9 ค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.84 เป็นร้อยละ62 ซึ่งหากคิดเป็น มูลค่าผลลัพธ์และผลตอบแทนเท่ากับ 240 ล้านบาท “กลุ่มคนวัยทำงานที่มีความสุขในการทำงาน จะก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ส่งผลให้ความเครียด อุบัติหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง สอดรับกับพันธกิจของ สสส.” ความสำเร็จดังกล่าวกำลังต่อยอดสู่การ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขต้นแบบ ทั้ง 7 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยองค์กรต้นแบบเหล่านี้ล้วนมีโนว์ฮาวการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งด้านการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ และเทคนิคเพื่อขับเคลื่อน รวมถึงบทบาทของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่องค์กรเพื่อนบ้านต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth